Tırkiə diniə fəoli bə Ozobicon deportasiyə kardedə

Tırkiyə hokumət çımiku çan ruj bə nav İstanbul şəhərədə həbs kardə bə diniə fəol, “Mısılmonon İbemonə Hərəkəti” uzv Elnur Mehdiyevi bə Ozobiconi diktatorə rejimi dast bədoe. Çımi həxədə çı Mehdiyevi avlodon bə KİV-on xəbə doəşone.

Bə çəvon sıxanon əsosi, mayə mangi 1-ədə Mehdiyev çı polisi şobəku bə migrasiyə xıdməti bardə bıə bo bə Ozobicon vığandə be ro. De ım hodisə əloğədor çəy vəkil bə Tırkiyə prezident bə Rəcəb Tayyib Ərdoğani mırociət kardəşe deportasiyə navi gəte ro. Tırkə huğuğə midofiəkoronən çı məmləkəti hokumətiku tələb kardedən Elnur Mehdiyevi deportasiyə nıkarde.

Bə yod dəğandəmon ki, aprelə mangi 30-ədə Elnur Mehdiyev İstanbulədə həbs kardə bıə be. Çımi həxədə çəy avlodon bə kutləviə informasiyə vositon xəbə doəşon bee.

Bə Mehdiyevi avlodon sıxanon əsosi çəy həbsi səbəbon məlum nin. Təxmin kardə bedə ki əv de 2015-nə sori noyabrə mangi Nardarani hodison əloğədor nəvə bedə be.

Comments