ƏFSƏLƏ XƏBON

Yolə alim Həbib Səfərov

Lankoni Kaqəlonə diədə çe moəmo bıə Həbib Səfərovi kam odəm bənəy şairi zınedə. Həbib ...

»

Ozobiconədə ısətən bə nuə fişari çəm ovaştən

Ozobicon nomədə pesoxtə keşvərədə bə hukuməti dəvləti jıqo səbəro karde vəynə bıə muxalifə odəmon ...

»

Səydəmir Məmmədov bə bandotdel bardə bıə

Tolışi sipirişə merd, Səydəmir Məmmədov Bokuədə bə bandotdel bardəşone. Səydəmir Məmmədovi barədə hiç qılə ...

»

Səlyonədə 63 sornəni jen ğoji jəşe

De çe əmə Tolışstoni əlehdə muxbiri doə xəbə , ım ğəziyə Səlyoni Kurqaraqaşlı diədə ...

»

Mubariz Mənsimovi iyən həpəroyış vote

Tırkiyə İstanbul nomədə şəhərədə nıştə puldor – tolış Mubariz Mənsimovi Araz Əlizadə barədə həpəroyış ...

»