ƏFSƏLƏ XƏBON

Cəlialabadıvojə nuperəsə vərzışkor

Ukraniyadə nuperəsə vərzışkoron karateədə dəvardə keşədə Cəlilabadıvocə Zəhra Salmanova se qılə medalış sə. Im ...

»

Ostoroədə VII əsri daur kərvonsəro

Ostoro şəhəri nıso – kobəsoni çəmisə Qapıçıməhələ ( Kujəbə) nomədə diədə Ostoro ru kənoədə ...

»

Cəlilabadıjə vərzışkori nığədə medalış səy

2019 – nə sori mayə manqi 10 – ku detobə 13 - ə Bokuədə ...

»

Mirələm Həşimovi dastqir kardən

Masalədə jiyə jurnalist Mirələm Həşimov ımruj maştə – maştə bə Masali rayoni Polisi xonə ...

»

Cəlilabadi nuə təhsili sərdori doə rışvə

Cəlilabadi İcra yol Namiq Zeynalovi nuə kadri siyosətədə sensasiyaynə rımozon bə dim beşən. Çe ...

»