Tolışstoni paytaxt Lankono xəbə heste

Tolışstoni paytaxt Lankono çəmə əlehdə muxbir Sərdor Bunyadovi jıqoş nıvıştə: İ haftə bəbe çəmə Lankonədə jiyə kujə hol jıqoy: Bə ATS zan q kardəmmon deştə mobil telefoni, bəmə jıqo votdən: “ Hələ 1 manq jıqo bəbe. Odəmon telefonon ko nıkarde holədə çəvonku boçi bı çımiro çəvonku pul qətedən? Lankoni Rabitə Poçti xonə nuə sərdor Əmanət Əzizovışon doə. Nuə sərdori bə har di poçti xonəş 1500 tasış noə. Ki ım puli doyku qiəjənəti kardə şəxsən Əmoanət Əzizov ıştən ya çəy nimsərdoron Rasim iyən Elmar bə pul nıdoə poçti xonon şedən əvoni dəvinəku dəvonidən,çe koyku bekardən. Əmanət Əzizovi votəşe: “ Ki pul nıdo , bəy xun bədom pevarde”. Tolışstoni paytaxt Lankon ımruj çe jıqo kujon dastədə dastqire- nıvıştəşe Sərdor Bunyadovi.

Comments