Ozobiconi hukmət conbəsəy

Ozobiconi paytaxt Bokuədə Milli Şura 2019 nə sori yanvarə manqi 19- də mitinq dəvonidə. Hukmət mitinqi çoknəy baykot karde roədə bə həşe. Əve Boku hukmət curbəcurə şayon vadoydə ki, manqi 19 – də odəmon bə binton benışun. Im şayon dey omən bə Tolışstoni zəmin beşən. Likədə, Lankonədə, Masal, Ostoro, Vərqədiz, Biləsıvo,  Cəlilabadədə ( Həməşəru) jıqo şayiyon pevıloşon kardə. Bə odəmon dı ruj çe kəyku beşe bə çəvon jimoni xəto varde təbliğati bardən.   Bə Tolışstoni di əjiyon dı ruj dey ıştə mol- məlon bə kəfşən rome ğədəğəşon kardə. Ve odəmon bə hukməti bı pevılo kardə du- təlbisi bovə kardero, zındənin çiç bıkən. Kali odəmonən hukməti çı du- təlbisiku əmandəniyə odəmon xəbədo kardero vhatsApp- i oko doydən.

Tolışston, Lankon- Lik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *