Ostoro komruqi povəsə odəmon dıl tasəvəsi kard

Ozobiconi Ostoro marzisə bə İroni Ostoro ovaştəkəson ve koroğ kəşdən. Odəmon veyni bə İron bo nəve xoto ovaştənin. Imruj çe Ozobicono bə İron ya bo xəşi pəydo kardero bə pezışk şedən yaən bo hardero ovnə varde. Ozobicon nomədə ım pesoxtə dəvlət bə dınyo həmə car jedə ki, əv analoq nıbə ovcbemoni bə jimon  dəvonidə, mande holiədə çəy əjiyon vəşiku iyən bə bankon krediti (ğarzi) erosniku ve bevəcə koroğon kəşdən. Əjiyon vəşi nımardero vəşon qətə bəsə İroni. Im noxələfə hukməti məmuronən marsonsə bə odəm sə jıqo quli qordonidən. Odəmon de rujon nubədə mandən ki, bə İron ovaşton. Jıqo çiyon ısət çı pesoxtə keşvəri marzon davərdə vıronədə sərdəsture. Bə xosiyən koroğon veyni çı keşvəri tolışə əjiyon kəşdən.

Tolışston, Lankon- Lik

Comments