Ozobiconi paytaxt Bokuədə bə bleqer Mehman Huseynovi iyən bə həmə Boku zindonədə nıştə  siyasi dastqiron rəyrə ozod karde həmrayəti mitinq davərdə

Yanvarə manqi nonzədə, Ozobiconi paytaxt Bokuədə bə bloqer Mehman Huseynovi iyən bə həmə Boku zindonədə nıştə  siyasi dastqiron rəyrə ozod karde həmrayəti mitinq davərdə. Bı mitinqədə binim Milli Şura de Xalq Cəbhə Partiya iconəti holədə onə bəbe, detobə si həzo  xonəxo odəmi ıştə noroziyəti nişo doyro bə Məhsul nomədə məydonçə beşən. Bı mitinqədə çe Toloşstoni rayononkuən oməkəson vey bıən. Çəmə Tolıstoni əlehdə muxbir Sərdar Bunyadovi, hejo iqlə Lankoni Mədo diyku  havdə qılə xırç de odəmon purə maşini ome xəbəş doə. Əy əvışən ziyodə kardəışe ki, Boku ıştənədə bə Məhsul nomədə futbolə hənək kardə  məydonçə, binim mitinq əyo dəvardə noməkəson holədə 300 km diəroku omə tolışon hestin, ıştən iqlə diəd havdə maşin.

Comments