Lankoni Kaqəlonə di əjiyon de Lankoni icra yol Taleh Qaraşovi vindemonışon kardə

Lankoni Kaqəlonə di əjiyon de Lankoni icra yol Taleh Qaraşovi vindemonışon kardə. Bo Tolışstoni,  bə xosiyən bo Lankonıjon səy bə bəlo peqardə Taleh Qaraşovi bə əjiyon kardə şikati quşış doə. Əjiyon Lankoni- Liki pıştəro qırd vılo bey barədə votəşone. Qaraşovi ijən biniş kardə bə əjiyon sə kəjələ por dəjəne. Əy ijən Lankon- Lik Kaqəloniə zəmino davərdə pıştəro kırt qılə vaxtədə dərhəl varde sıxanış doə.  Çəşi vində koy ıme ki, tolışon ijən deştə problemon rubəru mandən, Ozobijoni hukməti nımoyondon əvoni çoknəy bə dast dənoydəbin, hejo damədə jəqoən ıştə dast dənoyədən. Tolışstoni roon vılo bıən, dion veyniədə ğaz ni, ruşnən rujədə çand bəjən okuşnidən.

Bı barədə çəmə Tolışstoni əlehdə muxbir Sərdor Bunyadovi xəbəş doə.

Comments