AİŞ- çı dınyo şə tolışi ləşi bə Lankon vardən

Amerika İconə Ştatonədə kıştəbə Elçin bXəlilov Lankoni rayonikuey.  Çəy ləşi bə Lankon dəro kardero Amerikadə jiə tolışon fondışon onə. Kırt qılə vaxtədə Elçin Xəlilovi mardi bə Lankon dəro kardero onə fondədə 35 dollar qırdə kardə bıə.  Xıdo rəhmət bıko Elçin Xəlilovi, çəy mardələş bə Tolışston dəro kardə bıə. Əy de əçəy kardə vəsiyəti Lankonədə dəbəkanden. Xıdo rəhmət bıko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *