Iqbal Məmmədovi movardəruje

1965  sori Liki rayoni Rəzqo nomədə diədə çe moəmo bıə İqbal Məmmədovi Likədə movardəruj dəvoniyə bıə.İqbal Məmmədov Nərimani zoə, çandi- çand sorone Ozibiconi Milli Məclisədə bənəy deputati həşedə. Bı çand soronədə İqbal Məmmədovi Ozobiconi Milli Məclisədə bənəy deputati həşe holədə, tolışimilləti iqlən bıbu işqilış hukməti vədəş rostış kardəşni. Mande Liki hukməti rujnomonədə bəy çəşruşni doəkəson pəydo bıən.  Demiyən jıqo  Liki har qılə di əjiku çəy barədə bıparsoş əvon jıqo bəvoten: “Əv ənəndə kardə boştə pul ğəzənc kardə, Liki zəminonış həmə səşe.Detobə ısətnə ruji çəmə xəlği iqlə kaşi barədə hukməti vədəş məsələş rost kardəşni”.- Bı barədə bə əmə nıvıştəşe,  çəmə Tolışstoni əlehdə muxbir Sərdor Bunyadovi.

 

Comments