Boku şəhəri Sər Polisi Xonə sərdor Mirğafar Seyidoviro xəbə heste

Xosə qeneral,  bəşmə rosniem pidə ki, AİŞ –i ( Amerika İconə Ştaton) konqresi tono “Global Maqnitski Akt”-i odəmon həxon darıştə şəxson barədə dəsturon ğəbul kardəşone. Holiədə AİŞ- i maliyə vəziri ım siahiş qətəşe. Bı siyahiyədə Rusiya iyən Səbəsojə Dustə Dəvləton vəzifəynə şəxson, binim odəm həxon darışteyədə qınıkor zınə bedən, bəvon bə kobəsoni keşvəronro viza ğədəğə noəşone, şımə nom bı siyahiyədə   rəsmi nıvıştəşə bey. Şımə Ozobiconi həndəvəriku beşeyədəy çoçəş bıbənən. Jıqo çi həm bo şımə, həmən bənəy şımə dəsturon darıştə odəmon dərs bəpe bıbu. Az peştıpurım ki, şımə binim Ozobiconi Dastqirxonıyon pur kardə  de siyasi məhbuson, əvoni exroc  kardon, çəvon  hiç qılə qıno nıbe holədə , əve kırt qılə vaxtədə çəvon vırədə şımə bənışteyon.

Ramiz Yunis – AİŞ.

Comments