Lankoni dion sardiku dəbidən

Tolışstoni paytaxt Lankoni rayoni Dıryon, Qəqıron iyən çəvon nezonə dion ğazi nıbe holədə dəbidən. Əjiyon Tolışə bandon ə xosə vişon bırniey tovədə mandən. Bandi vişon həmə bırnidən, bandi dimon bə kəçokə oqordonidən. Əjiyon nınıvıştə vırə, kəybə nıkuə vırə mandəni. Dınyoədə deştə ovcbemoni analoq nıbeyəti barədə har vırədə qəvbəpuri votə çı dəvləti yolon ıştənışon noşone bə kuəti, korəti  iyən bə loləti. Jıqo holədə əjiyon iqlə roşon mandə , sardiku dənıbieyro,  əvon ım xosə vişon bıbırnon, bısuton. Çoknəy binim jəqoən kardən. Bə dınyo həmə ğaz havatə keşvər, ıştə əjiyon de ğazi erosnidəni. Çumçıko ım əjiyon tolışonin, əve.

Sərdor Bunyadov. Lankon- Dıryon, Qəqıron.

Comments