Salyoni İcra Sərdori de Arbatani di əjiyonış vindemon kardə

Yanvarə manqi 22 ,2019- nə  sori Salyoni İcra sərdor Sevindik Hətəmovi de rayoni Arbatan nomədə di əjiyon vindımonış kardə.  Bı vindemonədə Salyoni rayoni savdıkoron iyən co vəzifəynə odəmon həşən. Arbatani di əjiyon çandi – çand sorone həni şikat nıkardə vırəşon haştəni. Əve icra yol deştə dastə omə bəçəvon di bo vindemon karde. İcra sərdori de əjiyon kardə noroziəıti anqıl , ım noroziyətiyon tazisə vardero bəvonış sıxan doə. Əjiyon ısət boy jıqoşon votə: Çı sıxanədə əmə çand sorone məsedəmon, hiç qılə foydəş ni. Im hukmət bo xəlğiro ne, boştə cifiro ko kardə. İcra sərdon peş vindemoni beşə şə bəştə tatə kabinet, Arbatani di əjiyon deştə çand sornəni problemon mandən ıştə diədə.

Sərdor Bunyadov- Səlyon- Arbatan.

Comments