Əmə çı hukmətiku norozimon

əjiyon hukmətiku noroziəti kardən. De çəvon votəy , bə  çəvon sosial kaşion hiç kəs pape bedəni, çəvon de Ozobijoni əjiyon arədə co- coəti eğandən.

Bə Tolışə zonə oqəyə rvimon heste. Bə kom bandi diə kardəş nə ğaz heste, nə fərə ro. Har çi bevəcə holədəy. Di məktəbonən veyni bastə bıə. Cıvonə əğlon Boku Nokə vıvorədə con dodən. Çe Liki rayoni iyon həmə bı holədən. Çı di əji Sulduz Əbilovi de çəmə muxbiri  ıştə kardə tasıbədə Çı Siyovi  di 1500 əjiş heste . Çəvon veyni ğıçi nuni dumo  dəvilən. Jıqo bışo Liki dion vev bevəcə hol çəş kardə. Ko ni, ğaz ni, ruşnə ni. Jıqo çi bəki bıvotoş bəsıre. Oxo Ozobijon  qılə dəvləte binim əmə çəy əjimon bə dınyo həmə ğaz iyən nat havatedə,əmə ısət boy bənəy feodala jimoni vaxti jidəmon. Çe joqo hukmətiku çoknəy rozi bıbəmon? Xıdo bı jıqo hukməti pand bıdo!

Sərdor Bunyadov  Lik- Siyov.

Comments