Boku dovləti zindononədə 10 gılə məhbuson ənəhardə aksiya elon kardəşone

Boku dovləti zindononədə, ğərəyz jurnalist Mehman Hüseynovi, nəv gılə co məhbusonən ənəhardə aksiya elon kardəşone. Bə Turan agentəti xəbon əsosi ımi həxədə Ozobijoni siyosiə məhbuson mıdofiə mərkəzi koordinator Ogtay Güləliyevi xəbə doəşe. Huğuğə mıdofiəkor həmçinin votəşe ki, əvon jıgonə ıştə həmrayəti de Mehmani ifodə kardedən iən tələb kardedən ki, əmandə həmməy siyosiə məhbusonən ozod bıbun.

Comments