Boku bə Orduxan Bəbirov dastqətəti kardə

Çoknəy xəbə dodə çəmə əlehdə muxbir, Boku mərənqoəd Xəqani nomədə  boğədə ( navkonəni Malakanon boğ) , bə sipriş TMMR –i prezident Ələkrəm Hummətovi nom do- dımjon doə bloqer Orduxan Bəbirovi havəri kəşə divo nıvıştəyon pəydo bıən. “Orduxan sərost votedə, qin bıbu tolışə separatiston, bıjiyo be Tolışə Ozobicon”. Jıqo nıvıştəyon çı boği qılə sunisə nıvıştəşone. Bəşmə vir əyən dəğandəmon ki, yanvarə manqi 6- də 2019- nə sori Boku zindonədə vəşyəni dəvoniyə jurnalist Mehmon Huseynovi havari kəşero Hollandiya Den Haaqa şəhərədə kuçə tədbir dəvoniyə bıə. Bə tədbirədə Ələkrəm Hummətovən bıə. Orduxan Bəbirovi bəyış behurmətəti kard. Çəy ıştəni jıqo kuj barde tolışə xəlğış ve norohət iyən ğıyzinış  kardə.

Comments