Orandədə bandonədə zonquli elaşkə.

Liki Orandi zəminədə 10  dərəcəysən bəpe biə heste. Çəmə yolon hejo jəqonəyışon votə : “Orand çe Tolışstoni Sibire” . Holidə Orandi har vıjədə detobə i çak bılındi voə heste, har vırən biə bastəşe, bandi sığonku zonquli laşkə. Zımıstonədə Orandi əjiyon sardiku ve koroğ kəşedən. Peş SSRİ vılo bey, ım vıron qırd  viro beşən. De tolışon bevəcə rəvimon, bədsulukəti iyoən ıştəni nişo dodə. Bə Orandi həndəvər ğaz dodənin, ruşnə ni, voə ve voədəy roon bastə bedən, hiç qılə ro- riyə mandəni. Ozobijoni hukmət həni zındəni toiışon çoknəy tuməbır bıkə. Tolışi udumən ve zumande,  əy nə sard jəydə, nə vəşi torsınidə, nəən ki, jıqo saxtə jimon əy tuməbır karde zındə. Xıdo bəçəmə milləti binoku bı jıqo saxtə rujoqori petoe hınəş doə.

Sərdor Bunyadov Lik- Orand.

Comments