Boku dovlətədə anti-ironiə iyən anti-rusiyə təbliğot stratejiə məğsədon gıləynie

Moskva şəhəri Otradnoe rəyonədə “Inаm” nomədə məçitışon bastə bə ki əyo ozərboyconıjon gırdə bedə bin. Çımiku çand sor bə nav “Boku” nomədə kinoteatr iyən “Umum Rusiyə Ozərboyconıjon Kongresən” Rusiədə bastə bin. Boku dovlətədə ım xəbə çı tırkon yolə noroziyəti səbəb bıə. Hejo bənə Boku diktatorə rejim iyən çəy xodimon həx-nohəx uruson, farson, tolışon, ermənion, co-co ğıvvon ittihom kardedən, pidəşonni ğəbul bıkən ki, ımi səbəb Boku rejimi beistedodə siyosət iyən anti-rusiə təbliğote. Sıvoy çımi Rusiədə ozərboyconıjə diaspora fəolon məşhurin bənə Turkiyə agenton, ki hejo Turkiyə Respublikə mənofe mıdofiə kardedən, Rusiyə iyən çəy prinsipon hurmət kardedə nin, mıxtəlifə siyosiə platformaonədə Rusiyə mənofe mıdofiə kardedə nin, sıvoy çımi çəy siyosəti iyən prinsipon zidd fəoliyət kardedən.

Əmma, boən ogardəmon ijən “İman” məçiti səpe. Məlume ki, ım məçiti bastə be bəpeştə Rusiədə jiə ozərboyconıjon bə ım kişvərədə fəoliyətəkə ironiə məçiton bəşen və çımi nəticədə bə İroni  mınosibətədə yolə səmimiyyət hiss bəkarden ki, bo Boku rejimi ro ğeyri-məğbule. Anti-ironiə təbliğot Ozərboyconədə stratejiə məğsədon gıləyni hisob kardə bedə ki, ım siyosət Boku dovlətədə vist sorisə veye ki, mıvcude. Iyən ım anti-ironiə siyosət iminə nubədə bə dini jimoni iyən şiə adət və ayinon zidd fəoliyətədə bə məydon beşedə. Şək ni ki orəxnə soronədə Əliyevi hokuməti bəştə şiə şəhrvandon divon qəte, məmləkətədə şiə adət və ayinon ğədəğən karde, şiə ruhani və dini fəalon bə zindon dənoe səbəb ave ki, Boku diktator iyən çəy xodimon ozərboyconıjon səpe İroni təsiriku vey tarsedən. Bə dığğəti layiğe ki, əncəx dindorə tolışon, tolışə hərəkoti fəolon iyən de çəvon bə ico tatonin ki, Boku diktatorə rejimi ım siyosəti zidd mıborizə kardedən. Səbəb ıme ki, təğribən həmməy diniə lideron ki, ısət Boku dovləti zindononədə əzob kəşedən tolışə xalği zoonin.

Çımiku çand mang bə nav Bokuədə gıləy divo səpe nıvıştə bə: tolışon, ləzgion, uruson, ermənion – ımon çı tırkon dışmenon. Im fakt ikərəən nişo dodə ki, ım həmməy xalğon bəpe Ozərboyconi diktatorə rejimi iyən çəy təbliğoti əleyh mıborizə bıkən.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *