Ostoroədə 43 sornəni meürdi ıştənış ehaştə.

Ğəziyə Ostoro rayoni Kijəbə nomədə diədə bıə.  Çe Kijəbə di əji 1976 – nə sori çe moəmo bıə Samir Hociəli zoə Məmmədovi ləş çəy jeni , çəy soədə doyku ehaşdə vırədə vindəşe. Bə jeni bəmə vanqi hamuson omən qırdə bıən, polisışon vanq kardə.  Se qılə əğıli pıə  Samir Məmmədovi ıştəni ehaşte bə Ozobiconi bənqi krediti – ğarzi erosniey nızney hucobətədəy. Jəğonəy çəy hamusiyon  i qəvo həmə, çəy de ışdə xıyzoni aradə hiç kəynə noroziəti bey holi bey nıbey votəşone. De koy anqıl Ostoro rayonu prokurorəti  bo təyğət barde cinoyəti ko binoş kardə. Xıdo bə tolışi ıştən koməq bıko.

Sərdor Bunyadov : Ostoro- Kijəbə

Comments