AŞPA ( Avropa Şura Parlamenti Assambleya) milli kamkoə xəlğon barədə ğətnomə ğəbulış kardə

Im  qətnomə  Milli kamkoə xəlğon qərdəni kəşe, odəmon aradə bə bərobərəti peştıpur bey, sosial iyən siyasi aşişəmijəti , həmən demokratinə ənəxətoəti noğo doy, barədəy. Avropada fərhənqinə mıxtoriyəti ovc karde roədə ım ğətnomə ve foydənine. Assambleya sənibəton şurada həşə keşvəron çe milliyə kamkoon  həxi danırışte roədə , çəvon tələbon bə vırə rosniey roədə əvoni bə çəvon xəyr olığniey vanq kardə. Konvensiyada nişo doəbə həmə dəsturon əvoni be sıxan bə co varde vanq kardə.

Assambleya bə nomjə bıə keşvəron çe milliyə kamkoə xəlğon barədə Konvensiya dey çı milliyə kamkoon nıjiyə vıronədən  ratifikatsiya karde ovardəşe.

Comments