Vərqədizi ( Yardımlu) Əvaş nomədə diədə bə Boku hukməti xoş omeyro di icra xonədə de rayoni İcra xonə yoli

Ayaz Əsgərovi yoləti qırdəbemon davardə.Əvaşi icra xonə yol E. Əliyevi İlham Əliyevi keşvərədə bardə sərıştəynə siyasətiku xəyli həpəroyış votə. Çəyo sıxan bə rayoni İcra xonə yol Ayaz Əsgərovi doə bıə. Əyən bı barədə i tirit qəpış jəşe. Mande çe Əvaşi di əjiyon çoknəy deştə navkonəni kaşiyo yahu jəydəbin ısən hejo jəqoən deştə kanə kaşiyon rubəru mandin. Im bo protokoli xoto votə sıxanon bı viyəvonə xalği hiç qılə foydə nıbe holədə, ımon ijən həyo kardənin. Kaşi heste bəpe əy miyono peqəti de kardə koy, həni bənəy Vərqədizi İcra xonə yoli nıvoy vərsəğe nahandi bo əjiyon.

Sərdor Bunyadov :Vərqədiz- Əvaş

Comments