Həmoşəru (Cəlilabad) rayonədə xun doy tədbir

2019 –nə  sori Həmoşəru ( ısətnə Cəlilabadədə) xun doy tədbirışon dəvoniyə. Im tədbir  de Heydər Əliyevi Fondu təşəbbusi Cəlilabadi rayoni sər noixəşxonədə dəvoniyəşone. Çı tədbiri nomışonən “ deştəxoşi bə qonə noxəşinon dastqətəti” noəşone. Cəlilabadi rayoni çanəndə ko kardə dastkon, idaron hestin əvonışon bo xun doy tovədə haştəşone. Odəmon de zu, bəvon  de tars- larz doy  vardəşone bə noxəşxonıə bo xun doy. Əmə səhe  omutəmone de çəvon aşmardi 150 ( sa penco ) xonəxosən vey odəmon xunışon doə. Hələ əmə əyən ve çok zındəmon ki, ım doə xunon Əliyevon inhisar kardə noxəşxonondə bə ibə- dı bohoynə molyət, hejo bə qonə nopxəşinon havatə bedən. Xıdo bə əjyon koməq bıbu, ımon həni dey çəvon xuniyən çəvonku həvoy səydən, çəyo bəvon bə bohoynə molyət havatdən.

Sərdor Bunyadov – Cəlilabad (Həmoşəru) Mərənqo Noxəşxonə.

Comments