De Ozobiconi prezidenti şəxsi dastqətəti Xəşixuni  Osetiya –Alaniya  ( Şimoli Osetiya) paytaxt Vladiqafqazədə Muxtarov nomədə məçit bə dərhəl vardəbəpeşt çəy  oj karde şoy- voy dəvardə.

De Ozobiconi prezidenti şəxsi dastqətəti Xəşixuni  Osetiya –Alaniya  ( Şimoli Osetiya) paytaxt Vladiqafqazədə Muxtarov nomədə məçit bə dərhəl vardəbəpeşt çəy  oj karde şoy- voy dəvardə. Ozobiconi Natəçolə ( Neftçala) Xıllı (Xıl) nomədə diədə ısətboy məktəb rıjiyə. De məktəbi rıjiey anqıl çı di əjiyon əğılon çand maqone bə dərs şedənin. Məktəbədə nə ruşnə sutdə nəən ğaz heste. Əve zımıstonədə sinifonədə maşini rezinə çəron əsutin.  Çe kauçuki sutə buyku məktəbi əğılon curbəcurə noxəşişon pəydo kardə. Məktəbi dərs qətə xonon   pencərə şişon həmə arşiyən.Məktəbi bina kursə vılo bıə, bina ısət bəqine, sati bəqineyədəy. Iştə keşvərədə məktəb jıqo holədə bıə keşvəri bə kom vırə dabame, bışu Alaniyadə məçit bə dərhəl buə?!

Sərdor Bunyadov- Natəçolə- Xıl.

Comments