Tolışə bandon  qırd barzə vırə- Kəmərku

Tolışə bandon qırd bılındə vırə– çnqil Kəmərkuey. Kəmərku barzi 2493 qəze. Çəmə fotomuxbiri mıştə vırə nom Pələnqə hale.Pələnqə hal 2215 qəzi bılındiədəy. Çəmə bandon har semonədə ıştə reçinətişon heste. Isət Tolışstonədə zımıstone. Im şəkil çəmə bandon qırd bılındə vırə Kəmərku dimədə kəşəbə.

Sərdor Bunyadov: Lik – Kəmərku.

Comments