Lankoni Boladi di əji ıştə noroiziətiş jıqo nişoş doy

Tolışstoni  paytaxyt Lankoni  Boladi di əji Fətail Bağırovi bə Ozobiconi hukməti , bə tolışon smvolon ğədəğə noyro ıştə noroziiətiş, de  ıştə soy dərvazə səpe tolışi pərçəmi şəkili kəşe nişoş doə. Əy ıştə dərvazə kutisə de tolışi pərçəmi se qılə rəvoşinə ranqi şəkilış kəşə çəyo sosial şəbəkonədə pevılş kardə. Həmə Tolışon kırt qılə vaxtədə ım şəkilışon ıştə interneti loonədə pevıloşon kardə. Fətail Bağırovi ım ciqəmandə ko tolışon aradə bə yolə şoy- voy peqardə. Tolışə dastpoçəniyon Fətaili ım kardəy bənəy fleşmobi damədə barde barədə bəyəndı ovardəşone. Lankoni rayoni  polisi bı koyış poəjənəti karde piəşe, mande çəmə ğıryətmandə bıvə bəçəvon votəy pape bıəni. Xıdo bənəy Fətail Bağöırovi tolışon heve bıko!

Sərdor Bunyadov- Tolışston, Lankon- Boladi.

Comments