Lankoni 26 ğəziyon barədə “Ciqəmaqndə dılon” nomədə kino kəşəbə

Lankoni  26 ğəziyon barədə “Ciqəmaqndə dılon” nomədə sənədinə kino kəşəbə. 

Bənəy 26 yanvar “Lankoni ğəziyon “ ve kəsi rımuzışən nibu , bəper har qılə tolış bı barədə çok bızıno. Lankon qəhrəmanə şəhəre. 1990 SSSRİ ləşkər Ozobiconi paytaxt Bokuədə aşişəti bərpo kardero ləşkərış səğande bə Boku. Lankoni Ozobiconi Xəlğ Cəbhə xonə bəvədə əyte bəsə poysə, ım ğəziyən bə həmə dınyoş pevılo karde. Merdiəti, ciqəmandəti çı tolışon udumədəy. Çı foydəş heste, tolışon bəvədə dasatbədastışon doy bo Ozobiconi səbəsojəti ğəzəncışon karde. Mande ım nomerdə pantırkon çəmə fərhənq, tarix dətıroşon jəy çəmə dasto nıvıştışone bəştə nom.

Tolışston- Lankon.

Sərdor Bunyadov.

Comments