Lankoni Tuədo nomədə diədə hələən ğaz sutdəni

XXI nə əsre. Ozobicon nomədə vırə bə həmə dınyo ıştə analoqış nıbə ovcbemoni barədə car kəşedə. Mande çe foydəş heste?! Çı dəvləti Tolışə zəmini Lankoni Tuədo nomədə diədə çəmə kəşə şəkil har çi bərmalə nişo dodə. Diədə  həllən ğaz ni, yolə çılə sardən odəmon bırcınidə.Çoknəy bəvoten: Har çi çəşvində koy. Lankoni rayoni bı bandı- kuədə bıə diədə jimon marde holədəy, mij mandə. Diədə nə ğaz vəşedə nə ruşnə sutedə. Əliyevon tobyə Ozobicon nomədə bı vıron  dıminə bəjən sığə vaxti jimoni sənibəton vardəşone.  Tolışə xəlği tuməbırytəti damədə şedə.

Comments