Boku hokuməti bo mıxolifəti mitinqi dəvonie icozəş doə ni

Boku bələdiyə idorə çı mıxolifə Demokratikə Ğıvvon Milliə Şurə xahiş yanvarə manqi 26-nə rujədə mitinqi dəvonie barədə rədd kardəşe. Bə Boku şəhəri idorə tərəfiku pevılo kardə məlumoton əsosi mıxolifəti xahişi rədd karde səbəb əv be ki, yanvarə manqi 19-nə rujədə Milliə Şurə navınə mitinqi iyən yanvarə manqi 20-ədə bə Şəhidon Xiyoboni ziyorət şe bəpeştə ictimoiyə ğaydə dəgrodıniə bə.

Demokratikə Ğıvvon Milliə Şurə, ıştə nubədə, iclos dəvonie iyən ıştə vəomə fəoliyəton barədə ğəroron təsdığ karde fikədəy. Bə yod dəğandəmon ki, yanvarə manqi 19-nə ruji mitinqi iyən 20-nə ruji ziyorəti bəpeştə təğribən 20 kəs mıxolifə fəolon həbs kardə bən ki, ictimoiyə ğaydə dəgordınieədə ittihom kardə bedən. Çımiku bə nav Boku şəhəri polisi idorə rəis Mirğafar Seyidovi elon kardəş be ki, bə Boku şəhəri bələdiyə mırociət bəkarde Demokratikə Ğıvvon Milliə Şurə vəomə mitinqi ğədəğən karde gorə.

Çımi həxədə Seyidovi votəşe: “Oxonə mitinqon vaxtədə Milliə Şurə ıştə həğiğiə məğsədon nişo doşe iyən cəhdış karde paytaxtədə iğtişoş təşkil bıkə. Səbəb ıme ki az bə Boku şəhəri idorə mırociət bəkardem iyən tələb bəkardem ki, Milliə Şurə mitinqon ğədəğən bıkən”.

Sosial şəbəkonədə məlumoton pevılo kardə bıən ki, mitinqi bəpeştə veynə iştirok kardəkəson bə polisi şobə dəvət kardəşone, təhdid kardəşone iyən vəomə mitinqonədə iştirok karde ğədəğən kardəşone.

Comments