Boku ısətnə mıxolifon zumand beku bəpeşt çı ımrujnə hokumətisən ve de ermanion dışmenəti bəkarden

Yanvarə mangi 19-nə rujədə Ozorboyconi sərşəhər Bokuədə çı mıxolifəti oxonə soron ən yolə mitinq dəvoniə be. Mitinqədə iştirok kardəkəson tələb kardedə bin ki, bloger Mehman Hüseynovi iyan əmandə siyosiə məhbuson ozod bıkən. Sıvoy çımi mıxolifon iyən şəhrvandon etirozi səbəb əv be ki, 2018-nə sori dekabrə mango 26-nə rujədə bə Hüseynovi əleyh gıləy tojə ittihom edaştəşon be. Həmə dınyoədə, ə cumlədə Ermənistonədə ictimoiyot çok-çoki rımuz kardedə Boku dovlətədə şə proseson. Veynə odəmon fik kardedən ki, Ozorboyconədə mıxolifətəvonon ğələbə nəinki tolışon iyən məmləkətədə jiə co milləton problemon həl bəkarde, hətto Ğərəboği mınoğişəən həll kardə bəbe. Əmmo eksperton de ım əğidə rozi nin. Əvon bovəşon heste ki  mıxolifətəvonon ğələbə tam əks nəticə bədo iyən Boku dovlətədə jiə bumiə xalğon vəziyyət həniyən gon bəbe, bo Ğərəboği mınoğişə həlliən hiç mısbətə nəticəş nibəbe. Çımi barədə eksperton gıləyni ıştə Facebook-i səhifədə nıvıştedə: “Çı mıxolifətəvonon arədə millətəvonon mığdor ve yole iyən əvon məmləkətədə şə prosesonədə yolə rolışon heste və yolə əvoməti bəbe əgəm fik bıkəmon ki ımrujnə mıxolifətəvonon Arsaxi problemədə de Əliyevi rejimi mığoyisədə bo əmə ro loyalə iyən məğbulə movqeşon heste. Həmən ğeyd bıkəmon ki, Boku dovləti mıxolifət ermənion ısətnə hokumətisə ve nifrət kardedə”.

Comments