Ozobiconi zindononədə məhbuson ənəhardə aksiyə dəvom kardedə

Mıxtəlifə kutləviə informasiyə vasiton xəbə dodən ki, Boku dovləti zindononədə siyosiə məhbuson ənəhardə aksiyə davom kardedə. Bə yod dəğandəmon ki, Ozobiconi zindononədə, ğərəyz bloger Mehman Hüseynovi, nəv gılə co məhbusonən yanvarə mangi 13-nə rujədə ənəhardə aksiyə elon kardəşon be iyən jıgonə ıştə həmrayəti de Mehmani ifodə kardedən iən tələb kardedən ki, əmandə həmməy siyosiə məhbusonən ozod bıbun. Çımiku çand ruj bədigə məşhurə jurnalist Xədicə İsmayılovən bə ım aksiyə umjən be. Bə ParsToday xəbə agentəti məlumoton əsosi, ğərəyz Xədicə İsmayılova məmləkəti siyosiə fəolonədə 5 nəfərən bə məhbuson umjən gıniən iyən ənəhardə aksiyə elonışon kardə. ParsToday hamçinin xəbə dodə ki, beynəlxalğə Səlibe Sorx komitə nımoyəndon vəşyəni elon kardə məhbuson didor kardəşone iyən zindonon rəhbərətiku tələb kardəşone ki, məhbuson səpe doktorə nəzorəti təmin bıkən. De ımi bə ico Ozobiconi penitesiar xidməti ictimoiyə əloğon şobəy rəis Mehman Sadıqov həkəm mandedə ki, Boku dovləti zindononədə hiç kəsi ənəhardə aksiyə elon kardəş ni.

Comments