Arsax prezidenti sıxanəvot: Ozobicon bəpe bə tolışon muxtariyəti bıdə

Arsax Respublikə prezidenti mətbuoti kotib Davit Babayani bə Ozobiconi xarici koon vəzir Elmar Məmmədyarovi eloni cəvobış doə. Bə yod dəğandəmon ki, Boku dovləti xarici koon vəziri elon kardəş be ki, Boku hozıye bə Arsaxi yolə muxtariyəti bıdə. Əy votışe: “Çəmə kişvər hozıye Ğərəboğədə jiə ermanion əmniyyəti təmin bıkə iyən bə əvon yolə muxtariyəti həx bıdə, hejo jəgoən ki əmə çəmə həmməy şəhrvandon, çəvon dılədə co milliyəton əmniyəti təmin kardedəmon”.

Bə Elmar Məmmədyarovi ım votəyon Arsax Respublikə prezidenti sıxanəvot Davit Babayani cəvob doəşe iyən votəşe: “Ozobiconıjə məmuri ım bəyonot ğeyri-məğbule iyən ijən sıbut kardedə ki, Boku ıştə movge dəgiş kardedə ni. Əmə vindəmone Boku dovlətədə jiə milləton gonə vəziyyət ki, dəvardə vaxtonədə inziboti vohidonışon hest be. Məsələn Sıə Kurdistan ki, Boku rejimi çı dınyo xəritə səpeku molışe. Imruj Boku dovlətədə se-ço gılə milləton jimon kardedən ki, de Boku rejimi yolə təzyiğon bə ico bə ozorboyconıjon  pegordıniyə nıbin. Ozobiconədə 600 həzo sa ve tolışon jimon kardedən iyən Boku dovlət bəpe bəvon muxtariyəti bıdə, bəs boçi dodə ni?”.

Comments