Mısılmonon İbemonə Hərəkət bə ıştə lideron mınosibətədə işqəncəon həxədə xəbə dodə

Mısılmonon İbemonə Hərəkət Qobustani zindonədə bə ıştə həbs kardə bıə lideron mınosibətədə tojə işqəncəon iyən əzobon həxədə xəbə dodə. İbemoni elonədə votə bedə ki, Mısılmonon İbemonə Hərəkəti rəis Tale Bağırzodə iyən çı təşkiloti co məhbusə uzvon oxonə vaxtonədə de vində nıbə işkəncəon dim bə dim bedən iyən ım əzobon ruj bə ruj şiddətin bedən.

Mısılmonon İbemonə Hərəkəti bəyonotədə təşkiloti uzvon həmçinin xəbə dodən ki, Tale Bağırzodə zindonxonə otağədə de rufə noxəşinə məhbuson ogətə bedə ki ıştə rəftori kontrol karde zınedə nin iyən bə cogılə məhbuson ziyon rosnidən. İbemoni bəyonotədə çımi həxədə votə bedə: “Bə Tale Bağırzodə otaği gıləy məhbus noəşone ki, çımi ku bə nav cəhd kardəş be məhbuson gıləyni hıtə vırədə otəş bıjənı”.

Mısılmonon İbemonə Hərəkəti co uzvon vəzyətən gone. Əvon hejo bə cismi, ruhi iyən psixoloji işqəncəon məruz mandedən, sıvoy çımi əvəliyə həxonku həm məhrumin. Xısusən Abbas Hüseynov iyən Cabbar Cabbarov de şiddətinə təzyığon dim bə dimin.

Ozobicon Respublikə Mıslmonon İbemonə Hərəkat ıştə bəyonotədə elonış kardə ki, əqər zindonədə bə ım hərəkati uzvon işqəncə iyən əzobon oxo doə nıbo əvon ənəhardəti aksiyə dəbəvonen.

Comments