“Tolışon sədo” rujnomə ımsornə sıftənə numrə

Yanvara manqi 25-ədə Ozobiconi sərşəhr Bokuədə “Tolışon Sədo” rujnomə ımsornə iminə, umumən 113-minə numrə çapo beşe. “Tolışon Sədo” rujnomə bı numrədə xəyli marağinə nıvıştəyon hestin ki, əmə çə nıvıştəyon həxədə qeş-qeşi məlumat de nıznəmonən, ısət çə nıvıştəyon kırtə vəsə bəşmə nəzə bərosnemon. İminə səhifədə Tolışıstoni rayon Likədə de vişə mafiya dasti tolışə vişon tuməbıri həxədə muəllif Elxan Mirzəyevi nıvıştə “Mardə Vişə” məğalədə hande bəzneşon. Məğalə muəllif ıştə nıvıştəyədə ğeyd kardedə ki, Liki vişə mafiya Tolışə vişon tuməbıri həxədə bə həmmə aidbə orqanon ovardəşe, ve əfsus ki, həmonə orqanon Tolışə vişon tuməbıri navi qətero hiç çi kardedənin, bı tuməbıri ıştə çaşon vi doero xəyli rışvə sedən. Rujnomə dıminə səhifədə Mikayıl Hacıyevi “Nodonəti ya xəyonət?” kitobi oxminə vəslə bə rujnomə handəkəson ehdə doə bə. Hejo həminə səhifədə çı şair Məxsun Perzə “Xıdo” poema iminə ğism doə bə. Seminə səhifə çı sərredaktori Rafiq Cəlilovi ənənəvi rubrikay ki, əv “Moə zıvoni həzz” nominə nıvıştəyədə ıştə bə Tolışıston dekabrə səfəriku, vişə tuməbıri, Azərbaycani rəsmi təşkilaton elan kardə 225 məktəbiku, de hokuməti votəy, quya tolışi zıvonədə dərs dəvonidənbən, iyən inə zıvonədə tədris səy həzzi barədə nıvıştəşe. Hejo həminə səhifədə şair-ənıvışt İlyasi Habili “Dıjenəvə” nominə publisistikə hekoyəən dərc bə. Çominə səhifədə İroni Tolışə şair, ədib, ənıvışt Fərəməz Məsrur Masali ofəyəvonətiku, məxsusən çəy “Hındılə peşt” poemaku qeş-qeşi sıxan kardə bedə. İm nıvıştəy muəllif İroni Tolışə aktivistonədə qıləy, kulturoloq Yasər Kərəmzodəy. Pencminə səhifədə çı şair-ənıvışt Camal Lələzoə “Prezidenti ğəror” hekoyə doə bə ki, həminə hekoyədə çı xəlği çətinə vəziyyətiku nıvıştə bə. Şəşminə səhifədə çı etnoqraf Nəriman Ağazodə Liki tolışon mənəviə mədəniyyəti tarixiə-etnolojiə tədğiğati idomə doə bə. Haftminə səhifədə çı filoloq Allahverdi Bayrami “Cındoə Əli” hekoyə idomə iyən çı Mehdibəy Səfərovi bə tolışə dion təy be, tolışon ıştə yurdi tərq karde, bə Boku kuç karde, çı prossesi bə tolışon ziyaniku bəhs kardəbə “Basdari musibət” hekoyə iminə vəslə çap bə. Həştminə səhifədə bə əlilon problemon, çəvon bə cəmiyyət inteqrasiya be işkilon həxədə çı Samir İmanovi “25 dəyğəynə ro” nominə publisistikə nıvıştəy oxminə vəslə doə bə. Rujnomədə həmən çı Xanəli Tolışi, Cavanşır Pensəji, Yadulla Sayadi, Aytən Eyvazoni, Hidayəti Elmasi şeiron hande bəzneyon. Xosə radio əməson, “Tolışon Sədo” həm ım numrə, həmən çəy sıftənə numron elektron variant “Rafiqibloq” saytadə hande bəzneyon.

 

Comments