Dəmbələvu di roon nıbe vırədən

Tolışstoni Masallu rayoni Dəmbələvu di roon nıbe vırədən. Ko bımədəy ki, Masallu –Vərqədizi ( Yardımlu) roy rosəçəmədə bandi bəşonsə Dəmbələvu nomədə ve qılə çokə , xışmətinə di heste. Masalluku erəxədəy Dəmbələvu  bə çəşi qınidə. Bə Dəmbələvu şə ro vıloy, iyo iqlə de aspi yaən de UAZ markəynə maşini pedate bedə. Bı diədə nə ğaz vəşedə nə ruşnə sutedə. Ozobiconi har vırədə qaz sutedə, ruşnən vaxti- vaxtədə vəşedə. Jıqo çi iqlə tolışon jiə vırədə bə Ceyrani peşt oqardə. Xıdo ıştən bə tolışi koməq bıko. Bı jıqo pesoxtə dəvlətədə bo tolışon jieyro hiç qılə qirəvə dodənin.

Masal- Dəmbələvu.

Sərdor Bunyadzodə.

Comments