Ostoro rayoni Şahğəci di odəmon sardiku koroğ kəşdən

Tolışstoni Ostoro rayoni Şahğəc nomədə di əjiyon diədə ğazi nıbe holədə sardiku koroğ kəşdən.

Əjiyon bı barədə bə har vırə ovardəşone. Bı Ozobicon nomədə bədbəxtə keşvərədə odəmi hiç qılə molyətış ni. Şahğəci di əji de Xanbalə Pələnqovi votəy,: “İ haftəsə veye di ruşniə okuştəşone .Jəqonəyən bə di ruşnə de saatə aşmardi omedə. Maştəvo kamişi iyən hanqomoni 2-3 saat, əyən voşindən- okuşdən. Odəmon bətər qardə, çəvon psixoloji xəşətiən  qırd bədə holədəy, odəmon həni zındənin  bə kom vırə ovardon ki, bəçəvon dardi çarə bıkən”. Əyən ziyodə bıkəmon ki, Şahğəc çe Kaspi dıyo kənoy, ım di sard rə qətedə. Xıdo bızın , ım viyəvonə divojon kom koroği kəşdən.

Ostoro- Şahğəj.

Sərdor Bunyadov.

Comments