Masalədə sənışıni maşinədəş asparde

Masalədə sərnışıni maşinədəş asparde. Çəmə fotoreparteyori ım şəkilış ğəziyə qınyə vırədəş kəşə. Tolışstoni Masalədə ımruj əlehdə maşini əromi tono nıştə sərnışıni hejo maşinədəşən aspardə. Çı aspardə opdəmi ki ya çe kom diku bey hələ hiç xonəxo zındəni. Polison çəy mardə ləşışon bə Masalli noxəşxonəşon bardə. Çəy tankardemonədə zıne bedə ki, çe Masali di əjiyonədəy, bə rayoni mərənqo bo vıjorə ko karde oməbən.

Tolışston –Masal.

Həzərxan- fotoreportyor.

Comments