Korrupsiyə reytingəgə Boku dovləti 180 məmləkəton arədə 152-nə vırəş gətə

“Transparency International” nomədə rışvəxorəti zidd mıborizə beynəlxəlğə təşkiloti ıştə hasornə reytingış elon kardə ki, Boku dovləti çı dınyo 180 məmləkəton arədə 152-nə vırəş gətə iyən 100 baliku əncəx 26 bal səşe. Bə yod dəğandəmon ki, 2017-nə sorədə Ozobicon həmonə reytingədə de 31 bali 122-nə vırə gətəş be, 2016-nə sorədə de 30 bali 180 məmləkəton arədə 123-nə be.

De minvoli, 1 sori mıddətədə Boku dovlət de 30 noxtə ım reytingədə eşə. Hisobətədə ğeyd kardə bedə ki, çımi səbəb əve ki, ponə sorədə çand gılə fakton bə oşko beşin ki, sıbut kardedən, ki Ozorboyconi diktatorə rejimi bo məmləkətədə şə mənfiyə proseson niyo karde ro bə Avropə təşkiloton iyən xodimon vey yolə rışvə doəşone.

Hamsiyə məmləkətonku Ermənistoni ım siyohiədə 105-nə vırəş gətə iyən sorbəsor ıştə movqe çok kardedə.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *