Ozobiconədə siyosiə məhbuson mığdor bə 130 rəsəy

Çı Avropə Şurə Parlamenti Assambleya məruzəvon Torild Sunna Evarsdottiri ozobiconıjə siyosiə məhbuson barədə ıştə memorandumış edaştə. Iştə məruzə hozı kardesə bə nav əv bə Ozorboycon şe iyən 130 məhbusonku har gılə həxədə bə Boku hokuməti movqe guş doe fikədəy.

2018 sori iyunə mangi 25-nə rujədə Avropə Şurədə çı İslandiyə nımoyəndə Torild Sunna Evarsdottir bənə Ozorboyconədə siyosiə məhbuson həxədə məruzəvon təyin kardə be. Ozobiconıjə huğuğə mıdofiəkoron fik kardedən ki, de Evarsdottiri koməgi məmləkətədə siyosiə məhbuson problem həl kardə bəbe. Evarsdottir ğeyd kardəşe ki, diəməkəmon ki, Kristof Ştrasseri navınə məruzə ğəbul kardə nıbe, əv vey mıhum be iyən Evarsdottiri məruzəy əsose.

Torild Sunna Evarsdottiri hozı kardə sənədədə ğeyd kardə bedə ki, ımruj Ozobiconi zindononədə siyosiə məhbuson mığdor bə 130 rəsəy. Bəpe ğeyd bıkəmon ki, Evarsdotiri iyən Ozobiconıjə huğuğə mıdofiəkoron siyohion bə iyəndı uyğun omedən.

Comments