Bokuədə həşt dəğiğəynə etirozinə aksiyə dəvoniə bə

Boku şəhəriku çı “TolyshMedia” muxbir xəbə dodə ki, fəol Rafayel Hüseynzodə “Ozobiconi Nati iyən Sənoye Dovlətə Universiteti” bina vədə coyliə etirozinə aksiyə dəvonie vaxtədə həbs kardə bə. Çı piketi məğsəd məmləkəti siyosiə məhbuson ozod karde iyan prezident İlham Əliyevi peş karde be. Bə Rafayel Hüseynzodəy sıxanon əsosi bə çəy gorə ki, Boku diktatorə hokuməti yanvarə manqi 26-nə ruji mitinqış ğədəğən kardə be, əv bə ğəror ome de diktatorə rejimi coylinə mıborizə bıkə.

Hüseynzodə həmçinin votəşe ki, Boku dovləti ləşğərədə xəyli problemon hestin iyən əv tələb kardedə ki, kişvəri hokumət ım problemonən həl bıkə. Bə yod dəğandəmon ki, Rafayel Hüseynzodəy etirozinə aksiyə əncəx 8 dəğiğə davomış kardə. Polison əvışon de zuy bə maşin şıkırniə iyən bardəşone.

Comments