Tolışstoni zəmini 65 faizədə ğaz ni

Liki rayoni Şinqədılon – Xanəqo ro bərbod holədəy. Bı dionədə nə ğaz heste nəən ruşnə sutedə. Di əjiyon honi ovo oko doydən. Isət çı Liki icra sərdor Rovşən Bağırovi çə honi roonışən bo əvono pebıryəşe. Şinqədulon iyən Xanəqo di əjiyon be ğaz be ruşnə bey kam bey, ısətən çəy kutisə ovi dard oməy. Sori çımi bə nav, ım ro binim Çılversiku bino bedə, bə dərhəl vardə bıə. Çəy kutisə i sor dəvardəni, ro bərbod holədəy. De divojon votəy, ro ğandə onemonon ıştə kooşon sərisof nlıbardeyro, bı jıqo hol dəşə.Əmənən ıştə tono ziyodə bıkəmon, bə dınyo həmə ğaz hafatə Ozobicon nomədə keşvəri, Tolışə zəmini 65 faiz vıronədə ğaz sutdəni.

Lik, Şınqədulon- Xanəqo.

Sərdor Bunyadov.

Comments