Hodi Rəcəbov çoknəy bə Hadı Rəcəbli peqarde

Səbəsojə Ozobicon onəbəpeşt çəy Milli Məclisdə ( parlament) ıştə lonə tat kardə deputatonədə qıləyən “tolış” Hodi Rəcəbove, binim ısət həni bə Hadı Rəcəbli peqardə. Navkonə Hodi Rəcəbov, ısətnə Hadı Rəcəbli Lankoni Viyəvul nomədə diədə çe moəmo bıə. Im odəmi dey ıştə nom- familiyəşən bə tırkəçəm peqordonyəşe, ıştənən MM –də bə Kipri problemon dair kommisiya sərdore. Oxo tolış bəke, tırkə respublika Kipr bəke?! Məvuji tolışi ıştən problemonış ni? Im navkonəni Hodi Rəcəbov, ısətnənəni Hadı Rəcəbli hiç nıbi i kərə tolışi ənəndə kaşiyon  barədə MM- də bəştə qəvış iqlə sıxanış vardə?! Çəmə xosə tolışon, jıqo tolış bə ki lazime? Iştən vindon ım bo tolışi sovı səbəyjiəti hiçi vardəni!

Tolışson- Lankon

Sərdor Bunyadov.

Comments