Çı Səfərovon xıyzoni faciə

“TolishMedia” informasiya agentəti muxbir Boku şəhəriku xəbə dodə ki, Moskva şəhərədə jiə Leyla İslamova vey norohate ıştə zoə Yunis Səfərovi eğvoliku ki, ısət Boku dovləti sərşəhərədə zindoni həbsədəy. Bə çəy moə sıxanon əsosi, ıştə zoə anə kuəşone ki, əv hətto zınedə ni Yunis bəyjiy ya ne.

Çı Yunis Səfərovi hovə Lalə Səfərovə elon kardəşe ki, bə ıştə boə bo ğəlpə şoydi ifodə doe ro işqəncə doəşone. Huğuğ-mıhifozə organon piəşone ki, Yunis Səfərov etirof bıkə ki, əv gıləy silohinə grupi uzve iyən bə Gəncə şəhəri İcra Hakimiyyəti sərdari silahinə həmlə sıftəku bə plan eğandəş be.

Bə Səfərovi xıyzoni gəpon əsosi əvon çandə səfon cəhd kardəşone de Yunisi vindemon bıkən yaanki de əy gəp bıjənın, əmma huğuğ-mıhifozə organon de Yunisi vindemonışon ğədəğən kardəşone, məhkəmə prosesən dəvom kardedə vi bımando. Sıvoy çımi çand ruj bə nav bexəbəti iyən dardiku Yunis Səfərovi pıə Rafiq Səfərov bə xıdo rəhmət şə.

Bə yod dəğandəmon ki, 2018-nə sori iyulə mangi 3-ədə Gəncə şəhəri İcra Hakimiyyəti sərdar Elmar Vəliyev iyən çəy muhəfizəəkə Qasım Əlibasov silahinə həmlə nəticədə de golulə zəxmin bin. 35 sinninə Yusif Səfərov hodisə vırədə həbs kardə be.

Comments