Boku dovlət çı dınyo bexətoə məmləkəton siyohiədə 71-nə vırəş gətə

“Global Finance” nomədə jurnali çı dınyo həməysə bexətoə məmləkəton reytingış dərc kardə. Bo ım reytingi əsosə meyaron hərbiə mınoğişə imkon, bo şəhrvandon betəhlukəti xətoy səviyyə iyən iğtisodiə inkişofi səviyyə bən.

Boku dovlət  “Global Finance” jurnali dınyo həməysə bexəto məmləkəton reytingədə 128 kişvəron arədə 71-nə vırə gətəşe.

Boku dovləti hamsiyə kişvəronku Erməniston 62-nə, Gırciston 49-nə vıron gətəşone.

Comments