Liki “Nəv boə” omande mərənqo (Video)

Liki Kələxon nomədə diədə “Nəv boə” nomədə bo odəmon omandero jıqo xosə mərənqo heste. De həftoği vote bəbe ki, iyo omandə odəmon veyni tolışon nin. Bəçəyro ki, tolışon vey vaxte ıştə sərzəminədə bo omande nə vaxtışon heste, nəən pul. Mande Rusiyaku omə tolışon iyo omedən, omandən ıştə dinci səydən. Əve əmənən bə ıştə tolışon jıqo ovardəmon: Boənən bə iyəndı dast bıqətəmon, ıştə foydə bə iyəndı bıdəmon Tolışstoni zəminədə omandəmon. Çı jıqo qılə omandə vıronədə Liki Kələxon nomədə diədə ejənə bıə “Nəv boə” omande mərənqoy.

Xıdo şıməku rozi bımando!

Lik – Kələxon.

Sərdor Bunyadov.

Comments