Ozobiconədə co gılə jurnalist həbs kardə bə

TolishMedia informasiyə agentəti muxbir Boku şəhəriku xəbə dodə ki, iyunə mangi 13-nə rujədə “xaberman.com” iyən “press-az.com” internetə sayton təsisəkə iyən sər redaktor Polad Aslanov həbs kardə bə.

Bə iminə məlumoton əsosi əy bə dovləti xəyonətədə ittihom kardedən.

Həniyən əməliyot-istintoğ tədbiron nəticədə guya bərmalə bə ki, 30 sininə Polad Aslanovi xaricədə de xariciə kəşfiyoti xıdməton əməgdoşon niyoniə vindemonon dəvoniəşe, pulon gəte həxədə çekon imzo kardəşe iyən niyoniə əməgdoşətiədə iştirokış kardə.

Sıvoy çımi jurnalisti de vəomə əməgdoşəti məğsədi ıştə tanışon de xariciə kəşfiyoti xıdməton oşno kardəşe.

Ğeyd bıkəmon ki bə Polad Aslanovi mınosibətədə bə Ozobiconi Respublikə cinoyət məcəllə “Dovlətə xəyonəti” maddə mıvofiğ cinoyəti ko okardə bə iyən əv həbs kardə bə.

Comments