Boku-Ostoro roədə gıləy maşini otəş gətəşe

TolishMedia informasiyə agentəti muxbir Ostoro şəhəriku xəbə dodə ki, iyunə mangi 13-nə rujədə Boku-Ostoro roədə gıləy maşini otəş gətəşe.

Vey dənıvardə bərmalə bə ki, ım insident Salyan rayoni əroziədə vağe bə. Çı hodisə vırəku xəbə doəşone ki, FORD kam gabaritinə boy avtomobili rosti roədə iberdəmə otəş gətəşe.

Ğeyd bıkəmon ki, vəşəvonon bə hodisəy vırə omə bin. Xılosəkə əməliyoton nəticədə otəş okıştə bə.

Comments