Tolışstonədə “orəxnə zanq”

Imruj Tolışstoni həmə məktəbnədə bo 11 – nə sinifi oroxniyə tələbon orəxnə zanq jəşone. Im idi har məktəb bənəy SSRİ vaxti bo əmə mandə miji dəvonidən.Imsorən ım idışon dəvonişone. Mande bı jıqo idi hiç qılə məzun vote bəbe şo ni. Çumçıko əvon ve çok zındən ki, çe əvon zınəy bo əvon bəmande. Oxo əvon bə hiç qılə ali məktəb be pul dəşe əzınin. Səveti vaxti har qılə məktəbi oroxniyə nuperəs bə SSRİ har qılə ali məktəb ıştə sənədon doy zındəbe, qirəm zınəyış bəbəy əyo dəvinəku dəvardəbe bə ali məktəb dəşedəbe. Imruj jıqo çi bo tolışon bənəy qılə şinə haniey. Bı barədə bə çəmə sayti ıştə tasıbədə Liki barzəvu nomədə məktəbi zəhmətkəşə ustod Həsənəğa Həsənovi votəşe. De ustod Həsənəğə votəy, ımruj çəmə anəndə səvodinə məzunon mandən ali məktəbonə hande zındənin. Diəkənən çəmə çanəndə səvodinə cıvonon çe handeku esidən. Əmə çanədə bo ayəndon yolə kadron qin kardəmon. De dılədoji votedə siriş, ustod Həsənağa. Xıdo bə çəmə xəlği fərzəndon fırsət bıdo.  Tolışstoni anəndə səvodinə fərzəndon besəvod bedən şedən. Çımi iqlə roş heste: əmə bəpe ıştə dəvlətmədorəti bərpo bıkəmon, bəvədə har çi bə ıştə co bome.

Lankon – Lik – Barzəvu.

Sərdor Bunyadov.

Comments