Bokuədə kriminalə avtoritet kıştə bə

“TolishMedia” informasiyə agentəti muxbir Boku şəhəri Binəgədi rayoniku xəbə dodə ki, çımiku çand ruj bə nav gıləy kriminalə avtoritet kıştə bə. Bə pevılo kardə bə xəbəon əsosi, Rəsulzadə ğəsəbə əroziədə, “Favorit” nominə dukoni neziədə kriminalə avtoritet, 43 sininə Mubariz Mursəli zoə Budaglı avtomobil bə gullə gətə bə.

Çı istintoği nəticədə məlum bə ki, Mubariz Budaglı bəştə sə gətə gullə yarə nəticədə bə rəhmət şə. Çım cinoyəti koy çarçivədə şək vardə bə Taleh İbrahimi zoə Cəlalov iyən Səxavət Oruci zoə Huseynov həbs kardə bən.

Oşko bə ki, çəvon arədə mınoğişə 2011-nə sorədə bino kardəşe be. M. Budaglı çı Cəlalovi jeni həxədə çırkinə şayiə pevılo kardəş be, Cəlalovən bə ğəror omə be bəy dərs doe. Əve, 8 sor bəpeştə əvon ittifoğən vindemon kardedən, ki de ğətli təmom bedə.

Bə yod dəğandəmon ki, Ozobiconi daxiliə koon vəziron iyən prokurorəti çımiku çand ruj bə nav kışte həxədə bəyonot pevılo kardəşon be.

Comments