Tolışstoni vişonədə şin eğ qırdə karde vaxte

Tolışsoni vişonədə ısət eği şin qırdə karde vaxte. Xıdo jıqoş vardə ki, odəmon nə kaştən, nə ov dodən, nə həloğ kardən mande dəşedən bə vişə ıştə lınqi jintono eği hi vindən. Imən çe Xıdo bə tolışon doə qılə baxşəy. Odəmon çı eğədə qırdə kardən boştə zımıstoni patə hozo kardən. Im şəkil əmə Lik iyən Lankoni pıştəroy kutisə Piron nomədə diədə kəşəmone. Odəmon ımi roysə bekardən bə dəvard – pevard kardə odəmon havatedən. Bexıvandə Tolışstoni əjiyon bo ıştə jimoniro zəvəryon kardən. Dəvlət fərə dəvlət bəbəy bı jıqo kujə ləlqılon qırdə kardeyro mərənqon oənəy, odəmonən əvəyn ıştə moli əyo təhvil ədəyn. Oxo Ozobicon nomədə bı pesoxtə keşvərədə bo odəmon jimoni qılə ruj bəme vırədə bo əvono işqilon bə miyon bekardən. Çəyoən votedən : “Tolışon çok jidən”. Kıve çe tolışon çokə jimon?! Jıqo – jıqo koon xosə tolışon.

Çəmə jimon bəvədə çok bəbe, binim əmə kəynə ıştən dast, ıştən yəxə bəbemon. Xıdo ıştən koməq bıko!

Lik – Piron – Lankon.

Sərdor Bunyadov.

Comments