Rasilə Əliyeva nuə savdıkorə mərənqo

Lankoni İcra yoli iminə nimsərdor Rasilə Əliyeva Kaspi dıyo kəno “Dəniz” nomədə savdıkorəti mərənqo ojış kardə. İyo bo odəmon omandero restoran iyən dıyoədə dənıştero çokə qirəvon hestin. Mande iqlə çi bə odəmi rəsedəni. Hukməti nımoyəndə çoknəy həm hukmətədə ko bəkay həmən de savdıkorəti ğal bəbey?! Bə əmə rəsə rımuziku ım savdıkorəti mərənqo Rasilə Əliyeva de Lankoni icra yol Taleh Qaraşovi xanboznəy. Çoknəy zınedəmon, Rasilə Əliyeva çe Taleh Qaraşovi jenə oşnəy, əve çəy Lankonədə təvə qəvən bırnidə, kutən. Rasilə Əliyeva Lankonədə zik pornidə, əv bə savdıkoron çəş dodə ruşnə dodəni. Im bədəxlaqə moynə bo Lankoni savdıkoron bə şımşi oqardə. Ozobicon nomədə bı pesoxtə keşvərədə, hukməti məmuron ıştənbəsəti bənəy sərdəsturi ğəbul kardə hole. Əvon bə taxt çoknəy nıştən, jıqo zındən ım çəvon pəku bo əvon mandə merıse, çe curəşon pidə jəqoən kardən.

Tolışon ve vaxte bə sə dəşən ki, jıqo jimon karde əbıni. Kamişiən jıqo dəvardo Tolışston bə miyonə əsron feodalə jimoni ruj bəmande, vote bəıbe ısət jəqoən heste. Bənəy Rasilə Əliyeva ıştə har çi bə puli ğırbon doə moynon bəştə jiə pebəbışyen. Taleh Qaraşovən bəştə bəlo bəqıniey. Çımi iqlə roş heste. Çəmə xəlğ bəpe bənəy mışti bə ico bıbun, çe əvon tambe bıkən. Əv ruj bomey, əmə bə ruji rə omeyro, bəpe hımıcım bıkəmon.

Xıdo bə Tolışi koməq bıko. Amin!

Lankon – Kaspi dıyo.

Sərdor Bunyadov.

Comments