Mıdofiə vəzorəti mətbuoti xıdməti navkonə rəisi ıştə zoəyku imtino kardəşe

Çı Ozobiconi mldofiə vəzorəti mətbuoti xıdməti navkonə rəis, navkonə deputat Eldar Sabiroğlu ıştə zoə, navkonə siyosiə məhbus Rufət Səfəroviku imtino kardəşe.

Çımi həxədə Səfərovi ıştə “Facebook” səhifədə nıvıştəşe iyən ıştə pıə məktubış pevılo kardə.

Çı məktubi mətnədə votə bedə: “Pidəm nıbe ki jıgo bıbo, əmma ım çımı eğvole. Bomıno hiçi mandedə ni ğərəyz çımı eğvoli ğəbul karde. Bəzneş çımı ım məktubi bənə vəsyətnomə hisob karde”.

“Bə xıdo rəhmət şe bəpeştə çımı ruf ğəbul nibəkarde ki tı bə çımı cisimi nez boş. Çım ləzi bədigə az ıştı pıə nim. Mı pidəm ni  ki tı bə çımı ğəbi boş”,- Sabiroğlu məktubədə nıvıştedə.

Bə yod dəğandəmon ki, ıştə piəy bə “Azadlıg rədio” doə mısohibə bəpeştə Rufət Səfərovi ıştə “Facebook” səhifədə nıvıştəş be: “Jimon gıləy vey mərağinə çiçe. Bə rəhmətdigə Heydər Əliyevi zoə İlham Əliyevi gorənə mınşon unitazədə tosniə, çımı səpe çumin kardəşone, əmma çımı pıə bə “Azadlıg rədio” mısohibə doəşe iyən Heydər Əliyevış tarif kardə”.

Ğeyd bıkəmon ki, 2016-nə sori senytabrə mangi 8-ədə Lankon şəhəri gonə cinoyəton məhkəmə Rufət Səfərovış bə 9-sornə zindonə cəzo məhkum kardə be. Səfərov siyosiə məhbus be. 2019-nə sori martə mangədə de İlham Əliyevi fərmoni əvf kardə bə be.

Comments